Pojednostavljenje postupka carinjenja

Automatizacija procesa i generisanje ocarinjenih carinskih deklaracija kao pdf dokumenata potpisanih kvalifikovanim digitalnim potpisom Uprave Carina


Profil korisnika

Uprava Carina je izvršni organ Vlade Republike Srbije u sastavu Ministarstva Finansija i Ekonomije koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije. Uprava Carina Republike Srbije je organizovana u 14 carinarnica, 70 graničnih prelaza i 72 carinske ispostave.

Poslovni izazov

Usled zahteva poslovne zajednice Uprava Carina je odlučila da uvede pojednostavljenje carinskog postupka za firme koje ispune određene kriterijume. Ovaj postupak omogućava najvećim firmama u Srbiji da razmene, na potpuno siguran način, dokumenta u elektronskom obliku sa Upravom Carina i da dobiju elektronski generisanu i digitalno potpisanu carinsku deklaracij. 

Rešenje

  Zajedno sa našim partnerima iz Microsoft Services i Network Security Solutions razvili smo sistem za pojednostavljeni postupak carinjenja se sastoji iz:
 • web service-a za prijem elektronski prosleđenih deklaracija
 • aplikacije za administraciju eksternih korisnika
 • aplikaciju za monitoring pristiglih deklaracija
 • semafora carinskih deklaracija
 • servisa za generisanje i elektronsko potpisivanje ocarinjenih carinskih deklaracija kvalifikovanim digitalnim potpisom Uprave Carina
Sistem se sastoji iz TMG Servera koji rade kao firewall u visokodostupnom režimu rada i omogućavaju komunikaciju sa web service-om samo za korisnike koji su prethodno prosledili svoj digitalni sertifikat i koji su već registrovani u grupi eksternih korisnika u domenu Uprave Carina pomoću ASP.NET aplikacije za administraciju carinskih agenata.

Carinska deklaracija koja se šalje u XML obliku je potpisana kvalifikovanim digitalnim potpisom carinskog agenta izdatog od strane CEPP-a ili Privredne Komore Srbije.

Administratori informacionog sistema na monitoring aplikaciji koja je realizovana u ASP.NET tehnologiji mogu da prate razmenu poruka između carinskih agenata i Uprave Carina i da intervenišu u slučaju problema. Sve informacije se čuvaju u Microsoft SQL Server 2008 R2 bazi podataka.

Komunikacija između Uprave Carina i carinskih agenata je obezbeđena serverskim SSL sertifikatom koji je izdala Privredna Komora Srbije.

  Nakon prepoznavanja carinskog agenta, vrši se kontrola pristigle carinske deklaracije a zatim se pokreće „tajmer“ carinske deklaracije. Carinski službenik na semaforu prati sve pristigle deklaracije i interveniše po potrebi ili kada sam sistem to od njega zatraži.

Na kraju procesa carinska deklaracija dolazi u status ocarinjena, sistem generiše pdf dokument, potpisuje ga kvalifikovanim digitalnim potpisom Uprave Carina koju je za Upravu Carina izgenerisao CEPP i obaveštava korisnika o završetku procesa.

Carinski agent tada može da preuzme ocarinjenu carinsku deklaraciju bilo direktno ili na portalu Uprave Carina koji je realizovan u Microsoft SharePoint 2007 tehnologiji.

Prednosti

Pomoću ovog sistema značajno se ubrzava proces carinjenja jer sistem automatski procesuira carinsku deklaraciju a proces se zaustavlja ili na intervenciju samog carinskog službenika ili kada postoji greška u sistemu.

Pored toga, sa elektronski potpisanom ocarinjenom carinskom deklaracijom prevoznik može odmah da nastavi prevoz robe.

Rezultat

Pored velikog broja najvećih domaćih firmi koje svakodnevno koriste ovaj sistem, nastavili smo sa radom u Upravi Carina na razvoju novih sistema na ovoj platformi na sličnim principima.

Ova platforma omogućava Upravi Carina novu vrstu pojednostavljenja svojih postupaka i mogućnost tranzicije svog informacionog sistema u skladu sa poslovnim potrebama kako same Uprave Carina tako i šire poslovne zajednice. Ovaj sistem trenutno koriste:

 • Hemofarm
 • Coca Cola
 • Ball Packaging
 • Toza Marković
 • Grammer
 • Leoni
 • Yumis
 • Draexlmaier
 • Metalac
 • Tetrapak
 • Mlekara Zornić

Kratak pregled

Grad i zemlja
Beograd, Srbija

Privredna grana
Državna Administracija

Korisnik
Uprava Carina Republike Srbije

Potrebe korisnika
Pojednostavljenje postupka carinjenja, automatizacija procesa i razmena elektronskih dokumenata sa najvećim firmama u Srbiji

Rešenje
Razvoj sistema na Microsoft platformi za sigurnu razmenu elektronskih dokumenata, automatizacija procesa carinjenja, integracija sa postojećim IBM sistemom Uprave Carina i generisanje ocarinjene carinske deklaracije potpisane kvalifikovanim digitalnim potpisom Uprave Carina

Prednosti

 • Ubrzavanje procesa carinjenja kroz automatizaciju procesa
 • Generisanje elektronski potpisanog dokumenta sa kojim prevoznik može odmah da nastavi transport
 • Rasterećenje carinske administracije prilikom rada sa najvećim firmama u Srbiji

Tehnologije

 • Microsoft Windows 2008 R2
 • Hyper-V
 • Microsoft Internet Information Server
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • ASP.NET 3.5
 • Microsoft TMG Server
 • Microsoft SharePoint Server 2007

Partneri na projektu


 


   

 

Kontakt

Fusion ITS d.o.o.

Sedište:
Vojvode Stepe 101/8
11000 Beograd, Srbija

Razvojni centar:
Kosovska 49, lokal u dvorištu
11000 Beograd, Srbija

+381 [11] 4054754
office@fusion.rs

PIB: 105837507
MBR: 20473169