Time Reporting

Informacioni sistem koji kroz povezivanje podataka o zaposlenima i organizacionim jedinicama kojima pripdaju, zajedno sa troškovnim modelom i evidentiranjem radnog vremena zaposlenih predstavlja izuzetan alat menadžmentu Telekoma Srbija za analizu angažovanja ljudskih resursa


Profil korisnika

Osnovna delatnost Telekoma Srbija A.D. je pružanje telekomunikacionih usluga, od kojih su najznačajnije:
 • Fiksne telekomunikacione usluge (uključujući i CDMA usluge)
 • Internet usluge
 • Usluge mobilne telefonije
 • Multimedijalne usluge
Pored navedenih usluga, poslovanje Telekoma Srbija A.D. obuhvata održavanje i popravku telekomunikacionih postrojenja i mreže, kao i prostorno i urbanističko planiranje, projektovanje i gradnju telekomunikacionih objekata i drugo. Telekoma Srbija takođe pruža usluge u oblasti zakupa, izgradnje, upravljanja i zaštite telekomunikacione infrastrukture.

Poslovni izazov

Usled stalnih zahteva za bolju analizu troškova i povećanje konkurentnosti na tržištu telekomunikacionih usluga u regionu menadžment Telekoma Srbije je odlučio da pokrene projekat preciznog evidentiranja troška ljudskih resursa na aktivnostima i projektima.

Menadžmnet Telekoma Srbija je zahtevao pored evidentiranja radnog vremena i povezivanje sa modelom troškova da bi time dobili alat za analizu i izveštavanje kako o utrošenim radnim satima tako i realnom trošku radnih mesta u Telekomu Srbija

Rešenje

  Zajedno sa našim partnerima iz Microsoft Services iskoristili smo interni Microsoft SharePoint portal 2007 Telekoma Srbija i u okviru ovog kolaboracionog okruženja razvili ASP.NET aplikaciju.

Ova aplikacija koristi Microsoft SQL Server 2008 R2 bazu podataka za skladištenje podataka o evidenciji radnog vremena ali i kao sistem za razmenu informacija sa:
 • HR sistemom (podaci o zaposlenima, organizacionim jedinicama i odsustvima)
 • troškovnim modelom (aktivnosti, podaktivnosti i zadaci)

Unos angažovanja zaposlenog može biti:
 • nedeljni (kada zaposleni ili njegov zamenik unosi svakodnevno radne sate za svoje aktivnosti)
 • procentualni (kada administrator sistema definiše listu aktivnosti i njihovu raspodelu u nekom periodu a sistem preračunava radno vreme)

Supervizor vrši kontrolu unetih angažovanja i, ili ih odobrava ili ih vraća na ispravku zaposlenom.

Administrator sistema definiše grupe zaposlenih, aktivnosti i podaktivnosti za te grupe kao i tip raspodele u tim grupama, zatim dodaje radnike u grupe, dodeljuje radnicima zamenike i supervizore i raspoređuje ih po grupama

Posebno smo razvili sistem obaveštavanja putem mail poruka koji prati logiku procesa evidentiranja i odobravanja radnog vremena kao i upozoravanja korisnika sistema o potrebi izvršenja akcija u sistemu sa njihove strane.

Prednosti


  Pomoću ovog sistema Telekom Srbija može precizno da prati rad zaposlenih, analizira troškove ljudskih resursa i bolje planira projekte u budućnosti.

Kratak pregled

Grad i zemlja
Beograd, Srbija

Privredna grana
Telekomunikacije

Korisnik
Telekom Srbije A.D.

Potrebe korisnika
Praćenje radnog vremena zaposlenih

Rešenje
Razvoj sistema na Microsoft platformi za unos, evidentiranje, obaveštavanje i izveštavanje podataka o utrošenim radnim satima zaposlenih

Prednosti

 • Centralizovana evidencija utrošenih radnih sati
 • Praćenje aktivnosti zaposlenih kako na svom radnom mestu tako i na projektima na kojima su privremeno raspoređeni
 • Povezivanje HR sistema i troškovnog modela sa evidencijom radnog vremena koje omogućava jasan pregled troškova ljudskih resursa kako na nivou organizacionih jedinica tako i po aktivnostima koje zaposleni obavljaju
 • Automatizacija unosa radnog vremena za grupe zaposlenih gde je tako definisano kao
 • Odobravanje ili vraćanje na ispravku od strane supervizora kroz aplikaciju
Tehnologije
 • Microsoft Windows 2008 R2
 • Microsoft Internet Information Server
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • ASP.NET 3.5
 • Microsoft SharePoint Server 2007

Partneri na projektu

 

Kontakt

Fusion ITS d.o.o.

Sedište:
Vojvode Stepe 101/8
11000 Beograd, Srbija

Razvojni centar:
Kosovska 49, lokal u dvorištu
11000 Beograd, Srbija

+381 [11] 4054754
office@fusion.rs

PIB: 105837507
MBR: 20473169